I Ebbe Muncks spor

Ebbe Muncks Mindefond 1974-1984

Udgivet af Ebbe Muncks Mindefond og redigeret af Bernt Hjejle 1984.

Udover en beskrivelse af Mindefondens tilblivelse indeholder bogen de taler, der er blevet holdt ved de årlige uddelinger af hædersprisen – Ebbe Munck-prisen – der har været Mindefondens væsentligste opgave, og som hvert år har samlet stor deltagelse af Mindefondens venner.

Ved gennemgangen af de taler, der har været holdt ved disse lejligheder, har det vist sig, at flere af dem indeholder såvel værdifulde bidrag til belysning af Ebbe Muncks personlighed og virke som vidnesbyrd om begivenheder af historisk interesse for en række vigtige områder af samfundslivet.

Også den ensartethed i prismodtagernes motivation til deres samfundsmæssige indsats, der som en rød tråd går gennem talerne ved prisoverrækkelserne, er det betydningsfuldt at fremdrage, og vi har i denne bogs slutafsnit, ”Det etiske livssyn”, peget på det deri liggende perspektiv. Vi har derfor medtaget den væsentligste del af disse taler, som, samtidig med at belyse Mindefondens virke i de ti år, har en selvstændig historisk værdi.

En særlig tak bringes til Hendes Kongelige Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prinsen, der som protektorer har givet Mindefonden en særlig stilling og ved deres medvirken til de årlige prisuddelinger har vist en interesse for Mindefondens virke, der har været overordentlig værdifuld.

Bogen indeholder bl.a. taler af:

Dr. scient. h.c. greve Eigil Knuth, Rigsantikvar P. V. Glob, Chefredaktør Aage Deleuran,

Kommandør P. A. Mørch, Viceadmiral Sv. S. Thostrup, Museumsinspektør, mag. art. Peter Seeberg,

Professor Tage Kaarsted, Lektor, dr. phil. Jørgen Hæstrup, Storfanger Inuterssuaq Uvdloriaq,

Docent, dr. phil. Chr. Vibe, Overlæge, dr. med. Jørgen Kieler, Landsretssagfører Svend Truelsen,

Godsejer Flemming Juncker, Kammerherre Edward Tesdorph, Landsretssagfører Per Federspiel,

Mr. Reginald Spink, Dame Anne M. Warburton, Redaktør Povl Westphall, Redaktør Gunnar Hansen og Højesteretssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle.

I Ebbe Muncks spor

Pris: 5 kr.​​